Home
Foto's
Kerst 2017
Brunch lunch buffet
Koud buffet
Warme aanvullingen
Salades
Zoet en dessert
Hapjes
Hapjes plateau
De Feestpannen
Veel gestelde vragen
Contactformulier
Bestellen
Contact
Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden Buffet Boetiek

 

1. Definities

1.1 Buffetbezorger/cateraar: Buffet Boetiek

1.2 Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of op last van een contractant maaltijden, buffetten of andere diensten besteld bij Buffet Boetiek.

1.3 Diensten: datgene dat de cateraar Buffet Boetiek uitvoert op eigen locatie of op de locatie van opdrachtgever.

 

2. Algemeen

 

2.1 Alle orders worden afgesloten op grond van deze algemene voorwaarden.

2.2 Andere afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij dergelijke voorwaarden

      zijn overlegt en schriftelijk zijn aanvaard door Buffet Boetiek.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk

      zijn overeengekomen met Buffet Boetiek en de opdrachtgever.

2.4 Buffet Boetiek behoud zich het recht om een half uur voor en een half uur na de gewenste

      aflevertijd de goederen af te leveren bij de klant.

 

3. Voorbehoud

 

3.1 Buffet Boetiek behoud zich te allen tijde het recht voor zonder opgave van redenen      

      opdrachten te weigeren.

 

4. Prijzen

 

4.1 De prijzen van de maaltijden, buffetten en andere diensten gelden telkens per

      aangegeven periode zoals vermeld staat in onze folder, op internet en op de offertes.

4.2 Het is Buffet Boetiek toegestaan om prijzen van maaltijden, buffetten en andere

      diensten te wijzigen.

4.3 De opdrachtgever of gemachtigde accepteert de geldende prijzen.

 

5. Aansprakelijkheid

 

5.1 Buffet Boetiek is voor schade van welke aard dan ook, door het ontstaan van foutief of niet

       leveren van maaltijden, buffetten of andere diensten, beperkt of niet

      aansprakelijk, tot de prijs van de te leveren maaltijden, buffetten en andere

      diensten deze worden in alle redelijkheid zoals gesteld in de Nederlandse wet tussen

      Buffet Boetiek en opdrachtgever hersteld.

5.2 Buffet Boetiek neemt geen enkele vorm van aansprakelijkheid bij fouten die ontstaan zijn

      door foute aanlevering van een bestelling, naam of adressen van opdrachtgever of

      gemachtigde.

5.3 Buffet Boetiek neemt geen enkele vorm van aansprakelijkheid meer voor het eten

      nadat wij na levering van maaltijden, buffetten en andere diensten

      zijn vertrokken bij opdrachtgever of gemachtigde. 

5.4 Indien opdrachtgever niet binnen 7 dagen per aangetekend schrijven zijn bezwaren

      tegen het factuurbedrag heeft geuit, wordt door Buffet Boetiek aangenomen dat het       bedrag

      zoals dit vermeld op de factuur aan de opdrachtgever is geaccepteerd.

5.5 Buffet Boetiek wordt ten alle tijden door opdrachtgever gevrijwaard voor eventuele

      aanspraken door derden.

5.6 Buffet Boetiek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het foutief gebruik van de in             bruikleen genomen producten. U ontvangt overal een duidelijk uitleg bij.

 

6. Klachten

 

6.1 Opdrachtgever dient alle klachten omtrent bestellingen en levertijden van maaltijden,

      buffetten en andere diensten uitdrukkelijk dezelfde dag door te geven aan

     Buffet Boetiek, deze zal indien de klachten redelijk en reëel zijn deze binnen 24 uur

      herstellen.

6.2 Klachten omtrent fouten in telefonisch/elektronisch opgegeven naam of adresstelling

      of bestellingen, ontstaan door onduidelijkheid van de opdrachtgever of zijn

      gemachtigde worden niet geaccepteerd.

 

7. Betaling

 

7.1 Betaling van de geleverde maaltijden, buffetten of andere diensten,

     dient steeds á contant  te geschieden, tenzij anders vermeld. Bij bestedingen boven de

      € 250,00 zijn wij genoodzaakt een voorschot te vragen van 60%

7.2 Betaling via de bank alleen in onderling overleg, bij voorkeur binnen 14 dagen

     met telebankieren

7.3 Alle kosten met betrekking tot incasso van de door opdrachtgever verschuldigde

      bedragen als gevolg van niet tijdige betaling zowel de gerechtelijke als buiten-

      gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

7.4 De incasso kosten bedragen minimaal 15% over het totaalbedrag, exclusief BTW, met een

      minimum van €50,00, voorts zal bij in gebreke stelling de wettelijke rente van 1% per

      maand of een deel daarvan over het totaal bedrag worden door berekend.

 

8. Annuleringen

 

8.1 Als opdrachtgever een bestelling binnen 4 dagen dagen voor aflevering annuleert, is       

      opdrachtgever het bedrag van 100% van de werkelijke factuurwaarde verschuldigd

      aan Buffet Boetiek.

 

9. Slotbepalingen

 

9.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook

      ongeldig, onuitvoerbaar of in strijd met de Nederlandse wet is, zal dit op geen enkele

      wijze de geldigheid van de overige bepalingen in de algemene voorwaarden aantasten.

9.2 Op alle met Buffet Boetiek gesloten overeenkomsten en de daaruit vloeiende rechts-

      betrekkingen is Nederlands recht van toepassing.

 

10. Deponering

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen

Buffet Boetiek / Hoofdstraat 47 / 4564 AM Sint Jansteen Tel: 06 41825015
info@buffetboetiek.nl